Skip to content.

Privacyverklaring voor de diensten van Brite (verkopers)

Laatste update: juni 2022

1. Over ons

Brite AB, bedrijfs-ID-nr. 559116-1632, (‘Brite’, ‘we’, ‘ons’), is een betalingsdienstaanbieder die betalingsinitiatie-en rekeninginformatiediensten aanbiedt. Brite heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Zweedse Finansinspektionen (Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit).

Brite is de verwerkingsverantwoordelijke voor onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u als verkoper wanneer Brite u onze dienst voor betalingsinitiatie en rekeninginformatie aanbiedt.

2. Onze privacyverklaring

U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen via support@britepayments.com als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ons gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

 • Persoons-en contactgegevens: naam, persoonlijk identiteitsnummer (ID), geboortedatum, nationaliteit, gender, telefoonnummer, e-mail en postadres.
 • Werkgerelateerde gegevens: zoals werkgever en titel
 • Resultaten van screening op PEP/sanctielijsten 
 • Financiële informatie: aandeelhouderschap 

4. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u zo goed mogelijk kunnen voorzien van de diensten die we aanbieden voor de volgende algemene doeleinden. Bij elk doel staat meer informatie die u kunt lezen over onder andere welke persoonsgegevens we gebruiken omhet doel te bereiken, de manier waarop we de persoonsgegevens gebruiken en hoe lang we de persoonsgegevens zullen verwerken voor het doel in kwestie.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende algemene doeleinden, die hieronder verder worden uitgelegd: 

 • Voor de administratie en levering van ondersteuning en klantenservice aan u.
 • Om ons in staat te stellen Customer Due Diligence (CDD)-controles uit te voeren.
 • Administratie in combinatie met bedrijfsovernames, herstructureringen, enz.
 • Om juridische claims te verdedigen en bij te staan.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor enig ander onverenigbaar doel en we verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan een andere partij.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijkom ons in staat te stellen onze diensten aan u te verlenen. Het is niet mogelijk om u onze dienst te verlenen als u geen persoonsgegevens verstrekt.


Administratie en levering van ondersteuning en klantenservice aan u

Wat we doen

We verwerken uw persoonsgegevens om administratieve ondersteuning te bieden als u bijvoorbeeld via welk kanaal dan ook contact met ons opneemt met vragen over onze diensten. Dergelijk contact kan plaatsvinden via bijv. e-mail naar een van onze vermelde e-mailadressen (dataprotection@britepaymentgroup.com en support@britepaymentgroup.com), via onze chatbox of via de contactformulieren op onze website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag. Zie sectie 10 hieronder voor meer informatie over uw rechten.

Persoonsgegevens

 • Persoons – en contactgegevens: naam en e-mailadres.
 • Alle andere gegevens die door u aan ons zijn verstrekt.

Rechtsgrondslag

Na een belangenafweging hebben wegeoordeeld dat het belang van Brite om uw persoonsgegevens te verwerken om onze ondersteuning en klantenservice te beheren, zwaarder weegt dan uw belang om uw privacy te beschermen. De rechtsgrondslag is daarom een gerechtvaardigd belang.

Bewaarperiode

Twee jaar vanaf de datum waarop Brite uw gegevens heeft verzameld of de datum waarop u voor het laatst contact met ons hebt opgenomen, afhankelijk van wat later is

Om onze diensten op de markt te brengen en aan u te verkopen

Wat we doen

We verwerken uw persoonsgegevens om Brite op de markt te brengen en onze diensten te verkopen. We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met contractonderhandelingen. We kunnen u ook onze nieuwsbrief sturen of rechtstreeks contact met u opnemen na het invullen van een van onze formulieren op onze website (www.britepayments.com). Het doel van onze marketingmaatregelen is om u directe advertenties te sturen en om contact met u op te nemen met informatie over onze diensten.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Bovendien kunt u zich eenvoudig afmelden voor alle direct marketing die door Brite wordt uitgevoerd, bijv. als we u onze nieuwsbrief sturen. Informatie over hoe u zich kunt afmelden wordt in elk bericht aan u verstrekt en wordt verder uitgelegd in sectie 10 hieronder, samen met meer informatie over uw rechten.

Persoonsgegevens

 • Persoons- en contactgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Werkgerelateerde gegevens, zoals werkgever en titel.
 • Alle andere gegevens die door u aan ons zijn verstrekt.

Rechtsgrondslag

Na een belangenafweging hebben we vastgesteld dat het belang van Brite om zijn producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de behoeften en wensen van zijn klanten, prevaleert boven uw belang van bescherming van uw privacy. De rechtsgrondslag is daarom een gerechtvaardigd belang.

Met betrekking tot direct marketing baseren we onze verwerking op uw toestemming.

Bewaarperiode

Twee jaar vanaf de datum waarop Brite uw gegevens heeft verzameld of de datum waarop u voor het laatst contact met ons hebt opgenomen, afhankelijk van wat later is. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van direct marketing. Als u bezwaar maakt, ontvangt u geen direct marketing meer. Voor meer informatie over uw rechten, zie sectie 10 hieronder.

Om ons in staat te stellen CDD-controles uit te voeren

Wat we doen

We verwerken de volgende persoonsgegevens over uw relevante vertegenwoordigers (zoals bestuursleden en eventuele uiteindelijke begunstigden) om ons in staat te stellen CDD-controles uit te voeren, waaronder controles op het gebied van bestrijding van witwassen van geld en screening op PEP en sanctielijsten.

Persoonsgegevens

 • Persoons- en contactgegevens: naam, persoonlijk identiteitsnummer (ID), geboortedatum, nationaliteit, gender en postadres
 • Resultaten van screening op PEP en sanctielijsten
 • Financiële informatie: aandeelhouderschap

Rechtsgrondslag

We hebben een wettelijke verplichting in overeenstemming met de Measures against Money Laundering and Terrorism Financing Act(2017:630) om deze controles uit te voeren.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens worden voor dit doel maximaal tien jaar verwerkt, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Administratie in combinatie met overnames, herstructureringen, enz.

Wat we doen

Als Brite geherstructureerd zou worden, bijvoorbeeld opgesplitst in verschillende activiteiten, of als een externe partij Brite of delen van onze activiteiten zou overnemen, dan draagt Brite uw persoonsgegevens over aan het overnemende bedrijf. Dit bedrijf zal in dergelijke gevallen uw persoonsgegevens blijven gebruiken voor dezelfde doeleinden als door ons gespecificeerd in deze privacyverklaring, tenzij u andere informatie ontvangt in verband met de overdracht.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die we over u verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, met uitzondering van gevoelige persoonsgegevens die niet worden overgedragen, kunnen voor dit doel worden verwerkt, afhankelijk van de omstandigheden.

Rechtsgrondslag

We hebben het recht om uw gegevens te gebruiken op basis van een belangenafweging, als we van mening zijn dat ons belang bij het faciliteren van een overname- of herstructureringsproces zwaarder weegt dan uw belang bij het beschermen van uw persoonsgegevens. Voorwaarde hiervoor is wel dat het overnemende bedrijf soortgelijke activiteiten uitvoert als Brite.

Bewaarperiode

Als Brite ophoudt te bestaan (bijv. door een fusie, liquidatie of faillissement), zullen we uw persoonsgegevens wissen, tenzij we deze moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Als Brite wordt gekocht door een overnemend bedrijf of wordt opgesplitst in verband met een herstructurering, blijven we uw persoonlijke gegevens opslaan en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring, tenzij u andere informatie ontvangt in verband met de overdracht.

Juridische claims verdedigen en afhandelen

Wat we doen

Als er een geschil ontstaat, hebben we het recht om uw gegevens te gebruiken voor het vaststellen, verdedigen of uitoefenen van de juridische claim.

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die we over u verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen voor dit doel worden verwerkt, afhankelijk van de omstandigheden.

Rechtsgrondslag

We zijn gerechtigd om uw gegevens te gebruiken op basis van een belangenafweging.

Bewaarperiode

De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie duurt en tot 12 maanden na beëindiging van het contract. De gegevens kunnen langer worden bewaard als dit vereist is voor het vaststellen, verdedigen of uitoefenen van een juridische claim.


5. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens? 

We verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks van u in verband met verkoopactiviteiten en uw onboarding bij onze dienst. We kunnen ook gebruikmaken van een derde partij om uw persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van PEP-controles en sanctiescreening van eventuele uiteindelijke begunstigden.

De persoonsgegevens die we van een derde partij verzamelen zijn naam, adres, geboortedatum, persoonlijk identiteitsnummer (ID) en gender. Bij het verzamelen van gegevens maken we gebruik van de volgende derde partijen.

Swedish Companies Registration Office – corp.ID no. 202100-5489, Stuvarvägen 21, 851 81 Sundsvall, Zweden

Roaring Apps AB – bedrijfs- ID-nr. 559067-2613, Propellervägen 4, 183 62, Täby, Zweden

Softtronic AB (publ) – bedrijfs- ID-nr. 556249-0192, SE-120 32, Stockholm, Zweden (voor opslag van sanctielijsten)

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De bewaartijd voor uw persoonsgegevens varieert afhankelijk van het doel van de verwerking. Deze periode kan worden bepaald door andere regels of afhankelijk zijn van het contract dat we met u hebben gesloten. We streven er echter altijd naar om de bewaartijd van uw persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden en uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk te bewaren.

7. Aan wie maken we uw persoonsgegevens bekend? 

Om persoonsgegevens te kunnen verzamelen van een derde partij zoals hierboven bedoeld, zullen we enkele gegevens met hen moeten delen. In de regel is het de naam en/of het persoonlijke identiteitsnummer (ID) die/dat met hen wordt gedeeld. We delen ook persoonsgegevens met bedrijven die clouddiensten leveren voor IT-activiteiten en dergelijke. Een derde partij kan een verwerker zijn, dit is een bedrijf dat persoonsgegevens voor ons verwerkt in overeenstemming met onze instructies.

We kunnen uw gegevens ook aan een derde partij verstrekken om haar in staat te stellen CDDcontroles uit te voeren, waaronder controles ter voorkoming van witwassen van geld en controles ten opzichte van sanctielijsten.

Als en wanneer we uw persoonsgegevens delen met een verwerker, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens in eerste instantie hebben verzameld. Dit betekent dat een verwerker uw persoonsgegevens niet voor aanvullende of eigen doeleinden mag verwerken. Met al onze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op dezelfde manier worden beschermd als wanneer we uw persoonsgegevens zelf zouden verwerken.

Onze verwerkers

Roaring Apps AB – bedrijfs- ID-nr.: 559067-2613, Propellervägen 4, 183 62, Täby, Zweden

Softtronic AB (publ) – bedrijfs- ID-nr. 556249-0192, SE- 120 32, Stockholm, Zweden

Google Cloud EMEA Limited – bedrijfsregistratienummer 368047, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere derde partijen, bijvoorbeeld overheidsinstanties, de Zweedse autoriteit voor privacybescherming, Finansinspektionen, de Zweedse belastingdienst en andere overheidsinstanties wanneer dit volgens de wet van toepassing is.

8. Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

We zullen er altijd naar streven om uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden verwerkt; bijvoorbeeld als een verwerker, zelf of via een andere verwerker, buiten de EU/EER is gevestigd. Ongeacht het land waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, nemen we altijd de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig zijn als wanneer ze binnen de EU/EER zouden worden verwerkt.

Voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER die geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, gebruiken we de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Deze vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/transfer/index_en.htm

9. Uw rechten 

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt recht om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens we van u gebruiken en wat we met deze gegevens doen, en, tot op zekere hoogte, ook het recht op controle van uw gegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht om gegevens te ontvangen of te laten rectificeren, wissen, blokkeren of verplaatsen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens of om uw toestemming voor het gebruik ervan in te trekken. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming als u denkt dat we uw gegevens op een ongeoorloofde manier hebben gebruikt.

Onder elk kopje hieronder vindt u meer informatie over uw rechten. Brite AB | Bedrijfs-ID-nr.: 559116-1632 | Linnégatan 5, 114 47 Stockholm, Zweden www.britepayments.com | support@britepayments.com

Als u uw rechten wilt uitoefenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via dataprotection@britepayments.com.

Onze verantwoordelijkheid voor uw rechten

We zijn verplicht om binnen een maand nadat u contact met ons hebt opgenomen, te reageren op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen. We hebben het recht om deze termijn met nog eens twee maanden te verlengen als uw verzoek ingewikkeld is of als we veel vragen hebben gehad.

Als we van mening zijn dat we niet kunnen doen wat u van ons verlangt, zijn we verplicht om u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te laten weten waarom we niet kunnen doen wat u van ons verlangt en om u te informeren dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Alle informatie, communicatie en alle maatregelen die we nemen, zijn gratis voor u. We hebben echter het recht om administratieve kosten in rekening te brengen om u de gevraagde informatie te verstrekken of om de gevraagde maatregel uit te voeren, of om te weigeren aan uw verzoek tegemoet te komen, indien hetgeen u hebt gevraagd klaarblijkelijk ongegrond of onredelijk is.

Recht op toegang

U hebt het recht om een uittreksel uit het register op te vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we gebruiken. We hebben het recht om eventuele administratiekosten in rekening te brengen voor extra kopieën. Als u een verzoek indient in een elektronisch formaat (bijv. per e-mail), verstrekken we u de gegevens in een gebruikelijk elektronisch formaat.

Recht op rectificatie

We zullen, op uw verzoek of op eigen initiatief, gegevens rectificeren, de-identificeren, wissen of aanvullen waarvan we ontdekken dat ze onjuist, onvolledig of misleidend zijn. U hebt ook het recht aanvullende gegevens toe te laten voegen als er iets relevants ontbreekt.

Recht op wissen

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als er voor ons geen
aanvaardbare redenen meer zijn om deze te gebruiken. De gegevens worden daarom gewist als:

 • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • we uw gegevens gebruiken op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt;
 • u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw gegevens die zijn gebruikt na een belangenafweging en we geen belangrijke belangen hebben die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten;
 • u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing;
 • we de persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze hebben gebruikt; of
 • we een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te wissen.

Er kan echter een wettelijke vereiste of andere zwaarwegende reden zijn waardoor we uw persoonsgegevens niet onmiddellijk kunnen wissen. We zullen dan stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden die niet vereist zijn door de wet of die niet noodzakelijk zijn om enige andere zwaarwegende reden.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van onze verwerking wanneer:

 • u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u om rectificatie heeft verzocht, gedurende de periode waarin we de juistheid van de gegevens onderzoeken;
 • het gebruik onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden gewist;
 • we als verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze gebruiksdoeleinden, maar u deze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan, in afwachting van een controle of onze zwaarwegende belangen zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging of een algemeen belang. Als u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik, zullen we de gegevens alleen blijven gebruiken als we zwaarwegende redenen hebben om ze te blijven gebruiken die zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht op dataportabiliteit. Dit betekent het recht om sommige van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te kunnen overdragen. U hebt alleen recht op dataportabiliteit wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens geautomatiseerd is en we ons gebruik baseren op uw toestemming of op een contract tussen u en ons. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het recht hebt om alle persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen die u ons hebt verstrekt om uw gebruikersaccount bij ons aan te maken.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming, de toezichthoudende autoriteit voor Brite. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw thuisland binnen de EU.


10. Hebt u een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens?

Neem contact op via dataprotection@britepayments.com als u een klacht wilt indienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming. De Zweedse autoriteit voor privacybescherming is de Zweedse nationale toezichthoudende autoriteit voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens volgens bijvoorbeeld de AVG. Ga naar https://www.imy.se/ om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming.


11. Wijzigingen in deze privacyverklaring  

We hebben het recht om deze privacyverklaring te wijzigen wanneer dat vereist is. Wanneer we wijzigingen aanbrengen die niet uitsluitend taalkundig of redactioneel zijn en de wijzigingen van invloed zijn op eerder verzamelde persoonsgegevens, ontvangt u duidelijke informatie over de wijzigingen en wat deze voor u inhouden voordat ze van toepassing worden. Wijzigingen zijn niet op u van toepassing als we uw toestemming nodig hebben om de wijzigingen door te voeren en u deze niet accepteert.