Skip to content.

Algemene voorwaarden van Brite

Versie 3.1
Laatste update: 15
September 2023

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn een contract tussen Brite AB, corp. ID-nr. 559116- 1632, (“Brite”, “wij”, “onze” of “ons”) en u (“u” of “Gebruiker”) als gebruiker van de rekeninginformatiedienst en/of betaalinitiatiedienst van Brite.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op particulieren en zijn goedgekeurd in samenwerking met u die onze service gebruikt en daarmee een contract met ons aangaat. 

Deze Algemene voorwaarden omvatten alle verplichte vereisten die overeenkomen met een raamovereenkomst (in de zin van artikel 4, 21 van de huidige geconsolideerde versie van de Richtlijn 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt) (“Kaderovereenkomst”).

De dienst kan aan u worden geleverd als een enkele dienst of onder een Raamovereenkomst.

Als de dienst wordt geleverd als een enkele dienst, gaat u een contract aan bij elke keer dat u de Dienst gebruikt, waarbij u wordt gevraagd om de huidige versie van deze Algemene voorwaarden goed te keuren. Het contract wordt beëindigd zodra we de door u gevraagde dienst hebben uitgevoerd. 

Als de interacties tussen ons echter een kaderovereenkomst vormen, blijven de Algemene voorwaarden van toepassing gedurende de periode die in paragraaf 19 wordt uiteengezet of totdat deze door u of door ons wordt beëindigd in overeenstemming met paragraaf 19.

Om gebruik te maken van de dienst, moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of de leeftijd hebben die door de Handelaar en door Brite (voor zover van toepassing) wordt vereist, en in staat zijn om wettelijk bindende contracten af te sluiten en het recht hebben om te beschikken over de activa die beschikbaar zijn bij uw Externe Instelling. U garandeert hierbij dat aan deze vereisten wordt voldaan. Bovendien garandeert u dat u de Dienst niet zult gebruiken voor enig doel dat in strijd is met de overeenkomsten met derden of de toepasselijke wetgeving. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle dergelijke schendingen en erkent, door gebruik te maken van de dienst, dat het gebruik ervan niet resulteert in een dergelijke schending. U verbindt zich er bovendien uitdrukkelijk toe de dienst niet te gebruiken en er geen voordeel uit te halen als u de huidige Algemene voorwaarden niet accepteert. U erkent dat een schending van de Algemene voorwaarden kan leiden tot de onmiddellijke weigering door ons om de dienst aan u te leveren.

U bent niet verplicht om een persoonlijk account bij Brite te openen of aan te maken om de dienst te gebruiken. 

U hebt het recht om deze Algemene voorwaarden naar u te laten verzenden of te downloaden als een document of in een andere leesbare en permanente vorm (duurzaam medium). U kunt de nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden op elk moment downloaden van onze website en ook in direct verband met het gebruik van onze dienst. 

2. Definities

Rekeninginformatiedienst Onze dienst om op uw verzoek geaggregeerde informatie te verstrekken over één of meer betaalrekeningen die u bij één of meer Externe instellingen heeft.

Externe instelling Een andere betaaldienstverlener waar u één of meer betaalrekeningen hebt, zoals uw bank.

Handelaar De derde partij waarvan u goederen of diensten koopt en/of met wie u uitdrukkelijk hebt ingestemd om uw informatie te delen via een van onze diensten.

Betalingsinitiatiedienst Onze dienst om op uw verzoek een betalingsopdracht te initiëren vanaf een betaalrekening bij een andere betaaldienstverlener.

Service De rekeninginformatiedienst en betalingsinitiatiedienst gezamenlijk of de rekeninginformatiedienst afzonderlijk.

Voorwaarden Deze Algemene voorwaarden (dit document).

Gebruiker betekent elke privépersoon die de huidige Algemene voorwaarden heeft aanvaard.

3. Informatie over Brite

Brite is een Zweedse naamloze vennootschap met een licentie van Finansinspektionen om betalingsdiensten te verlenen onder de Payment Services Act (2010:751). 

Brite staat onder toezicht van Finansinspektionen en maakt gebruik van het recht om grensoverschrijdende diensten te verlenen in verschillende Europese rechtsgebieden. 

Ga naar de website van Finansinspektionen, www.fi.se als u meer gedetailleerde informatie wilt over de licenties van Brite.

Brite AB

Corp. ID-nr.: 559116-1632

Post- en bezoekadres: Linnégatan 5, SE-114 47 Stockholm, Zweden
Geregistreerd adres: Linnégatan 5, SE-114 47 Stockholm, Zweden

E-mailadres: support@britepayments.com
Website: www.britepayments.com

4. Communicatie en informatie

De gebruikte talen in de documentatie en in correspondentie tussen Brite en u zijn Zweeds of Engels. Deze Algemene voorwaarden worden verstrekt in het Fins, Nederlands, Zweeds, Engels, Frans, Ests, Litouws of Lets.

Meldingen van Brite worden u per e-mail toegezonden. U gaat er echter mee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen via e-mail, sms, telefoon, post en door andere verstrekte contactgegevens te gebruiken, om u te helpen bij de gebruikerservaring, inclusief het bieden van redelijke assistentie in het geval u onderbrekingen, vertragingen of fouten in de dienst ervaart.

Algemene informatie over onze dienst en deze Algemene voorwaarden wordt doorlopend verstrekt via onze website www.britepayments.com.

Kennisgevingen over eventuele beveiligingsrisico’s of ongeoorloofd gebruik worden door Brite verzonden in overeenstemming met dit item of op een andere passende manier.

In het geval van vermoedelijk ongeoorloofd gebruik of beveiligingsrisico’s in verband met de dienst, kan Brite contact met u opnemen op een andere manier dan hierboven vermeld, als dit in het individuele geval passend wordt geacht, bijv. telefoongesprek of sms. Brite kan dan om informatie vragen over het feit dat u een bepaalde transactie hebt uitgevoerd. Brite zal nooit om informatie vragen over persoonlijke codes, inloggegevens of iets dergelijks. 

Voor vragen met betrekking tot de dienst of de Algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@britepayments.com of per post: Brite AB, Linnégatan 5, 114 47 Stockholm.

U kunt uw transactiegeschiedenis met betrekking tot de betalingsinitiatiedienst die onder deze Algemene voorwaarden wordt verleend, raadplegen via de interface die door uw Externe instelling ter beschikking wordt gesteld. 

5. Uw verantwoordelijkheden bij het gebruik van de Dienst 

U bent verantwoordelijk voor:

5.1

het gebruik van de dienst in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. In geval van niet-naleving van een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden, kunt u verantwoordelijk worden gehouden en kan het nodig zijn om Brite te compenseren voor eventuele gevolgen die kunnen leiden tot ;

5.2

het nemen van alle redelijke maatregelen om inloggegevens op zodanige wijze te beschermen en te beheren dat geen onbevoegde persoon toegang heeft tot deze gegevens, zoals het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, waaronder ervoor zorgen dat uw inloggegevens niet door de browser worden opgeslagen, in contanten worden gestort of anderszins worden geregistreerd, en, bij gebruik van een beveiligingsoplossing via een mobiele eenheid, ervoor zorgen dat de toepasselijke veiligheidsapparaten van het mobiele apparaat, bijv. telefoonslotcode, worden gebruikt. U mag wachtwoorden of beveiligingsinformatie niet openbaar maken, of anderszins beschikbaar stellen aan een andere persoon, hetzij mondeling of door ze in te voeren op een manier die het mogelijk maakt dat ze door anderen worden geobserveerd; en

5.3

onmiddellijk, tenzij anders volgt uit de toepasselijke wetgeving, Brite op de hoogte stellen als u onbevoegd gebruik van de dienst vermoedt door contact met ons op te nemen via support@britepayments.com.

In het geval van misbruik van de dienst en/of een schending van deze Algemene voorwaarden, bent u, als gebruiker, aansprakelijk om Brite te vergoeden voor het verlies dat is ontstaan voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Bij het gebruik van de dienst verbindt u zich er ook toe om:

 • alleen een rekening gebruiken die op uw naam is geopend en binnen de EER is gevestigd,
 • te controleren of de URL van de verificatiepagina bij uw Externe instelling hoort, waar mogelijk de geschiedenis van de door de Externe instelling uitgevoerde betalingstransacties te raadplegen om er zeker van te zijn dat de uitvoering van de betalingstransactie correct door de Externe instelling is uitgevoerd.

6. Technische vereisten voor het gebruik van de dienst

Voorwaarde voor het gebruik van onze Service is dat u zich kunt identificeren bij een Externe instelling door gebruik te maken van de e-identificatiemethode waartoe de Externe instelling heeft besloten, onafhankelijk van eventuele eisen die Brite stelt.

Het is uw verantwoordelijkheid, als Gebruiker, om alle benodigde apparatuur aan te schaffen, te bezitten en te onderhouden die nodig is om de Diensten te kunnen gebruiken, bijv. smartphone, tablet of ander mobiel apparaat, bankbeveiligingsapparaat, computer, software, e-mailadres, internetabonnement, mobiel abonnement, sms-functie en ook alle andere apparatuur.

Indien van toepassing, erkent u dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van MitID als e-identificatiemethode: https://www.mitid.dk/en-gb/legal/mitid-terms-and-conditions/

7. Informatie over de diensten van Brite

De rekeninginformatiedienst

7.1 Informatie over de rekeninginformatiedienst

Met de rekeninginformatiedienst kunt u zich snel en veilig identificeren en financiële informatie delen die vereist kan zijn door banken, kredietinstellingen en andere soortgelijke actoren die transacties uitvoeren of leningen en kredieten aanbieden.

De rekeninginformatiedienst betekent dat Brite met uw uitdrukkelijke toestemming informatie verkrijgt over de bankrekening voor zover nodig om de rekeninginformatiedienst uit te voeren en ook, indien van toepassing, om de Dienst voor het starten van betalingen uit te voeren. De informatie wordt verzameld en beschikbaar gesteld aan de Handelaar met wie u contact hebt gehad en/of een aankoop hebt gedaan. 

De informatie die wordt verkregen van de door u gekozen bankrekening bij uw Externe instelling en beschikbaar wordt gesteld aan de Handelaar, kan bestaan uit uw: 

 • voor- en achternaam, 
 • bankrekeningnummer,
 • bankrekeningnaam,
 • naam van de bank, en 
 • rekeninginformatie zoals transactiegeschiedenis inclusief transactiebedragen en beschrijving, valuta, rekeningsaldo, eventueel saldo op rekening-courantkredieten. 

mits u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en ons hebt geïnstrueerd om uw gegevens toegankelijk te maken voor een dergelijke Handelaar.

7.2 Informatie die u moet verstrekken

Om gebruik te kunnen maken van de Account Informatiedienst, moet u persoonlijk alle noodzakelijke stappen in het proces doorlopen en uitvoeren, bijvoorbeeld inloggen op de online interface van uw Externe instelling in overeenstemming met de procedures van uw Externe instelling en het kiezen van de rekening waarvan de informatie moet worden verkregen.

7.3 Maximale implementatietijd

De tijd die nodig is voor het verkrijgen van rekeninginformatie varieert afhankelijk van de tijd voor identificatie met betrekking tot een Externe instelling en de hoeveelheid informatie die verkregen moet worden. Het duurt nooit langer dan tien minuten.

7.4 Toestemming gegeven aan de rekeninginformatiedienst

Wanneer u de rekeninginformatiedienst gebruikt, wordt u bij het eerste gebruik van de Dienst of bij elke gelegenheid, zoals van toepassing, naar een reeks pagina’s geleid waar u uw uitdrukkelijke toestemming kunt geven voor de huidige Algemene voorwaarden, inclusief informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, de Externe instelling kunt selecteren waarmee u verbinding wilt maken, en de bankrekening waarvan u rekeninginformatie wilt bekijken, en, indien relevant, met de Handelaar wilt delen. Wanneer wij uw verzoek voor de rekeninginformatiedienst ontvangen, identificeert u zich tegenover de Externe instelling door gebruik te maken van een e-identificatiemethode zoals vereist door uw Externe instelling. In verband hiermee wordt een verzoek voor het opvragen van de Accountinformatie onmiddellijk naar de Externe instelling gestuurd, waarna Brite de informatie ophaalt die u Brite hebt opgedragen op te halen en deze deelt met elke door u geselecteerde en aan ons opgedragen Handelaar om gegevens mee te delen, indien van toepassing. Voor meer informatie over welke gegevens we met de partner kunnen delen, zie sectie 7.1 .

Wanneer u de huidige Algemene voorwaarden accepteert, geeft u ons de opdracht en geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om:

 • toegang te verkrijgen tot en het ophalen van de rekeninggegevens van de bankrekening die u voor ons hebt geselecteerd om de rekeninginformatiedienst uit te kunnen voeren en, indien van toepassing, de Dienst voor het starten van betalingen uit te voeren, en/of
 • de accountinformatie aan u te verstrekken en deze te delen met elke Handelaar die u ons hebt opgedragen om gegevens mee te delen, indien van toepassing.

Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord dat uw accountinformatie toegankelijk is voor Brite tot 180 dagen zonder uw voorafgaande verificatie. Dit betekent dat als u de betalingsinitiatiedienst of de rekeninginformatiedienst binnen deze 180 dagen na uw eerste gebruik gebruikt, u zonder voorafgaande verificatie op de stap voor het selecteren van een rekening terechtkomt. 

U erkent dat de rekeninginformatiedienst door Brite wordt uitgevoerd onafhankelijk van enige onderliggende verplichting tussen u en de Handelaar. De Handelaar speelt geen rol bij het verlenen van de rekeninginformatiedienst.

De dienst voor het initiëren van betalingen

7.5 Over de dienst voor het initiëren van betalingen

De betalingsinitiatiedienst betekent dat u betalingen kunt uitvoeren van uw Externe instelling aan een Handelaar, bijvoorbeeld wanneer u betaalt voor een product of dienst. De betalingsinitiatiedienst bestaat uit een gebruikersinterface tussen u, uw Externe instelling, Brite en de Handelaar die is ontworpen om snelle en veilige betalingen mogelijk te maken in een gebruiksvriendelijke interface.

De betalingsinitiatiedienst wordt aangeboden en geleverd door Brite via de Handelaar waarmee u een betaling wilt doen, en niet door uw Externe instelling. De uitvoering van de geldoverschrijving wordt uitsluitend uitgevoerd door uw Externe instelling.

7.6 Goedkeuring om een betalingsopdracht te initiëren of een betalingsopdracht uit te voeren en toestemming te geven voor de dienst voor betalingsinitiatie

U maakt gebruik van de betalingsinitiatiedienst door informatie te verstrekken over de rekening waarvan de betaling zal worden gedaan, door de instructies van Brite in de gebruikersinterface te volgen, met inbegrip van authentificatie via de lokaal beschikbare e-identificatiemethode die door uw Externe instelling wordt toegepast. Wanneer deze stappen zijn voltooid, stemt u uitdrukkelijk in met het initiëren van een betaling met behulp van de lokale e-identificatiemethode die door de Externe instelling wordt toegepast, in welk verband uw verzoek tot het initiëren van een betaling vervolgens door Brite naar uw Externe instelling wordt verzonden. 

De Externe instelling kan haar eigen beperkingen opleggen, zoals de toepassing van drempelbedragen. 

U kunt het volgende toestaan en ermee instemmen om: 

a) een unieke opdracht tot betalingsinitiatie te gebruiken, of 

b) een terugkerende reeks betalingsinitiaties te gebruiken, in welk geval u de rekening waarvoor u deze terugkerende betalingsopdrachten wilt laten instellen, uitdrukkelijk moet goedkeuren met behulp van een lokaal beschikbare e-identificatiemethode. Na de succesvolle voltooiing van de instelling van de terugkerende betaling, zullen wij u een bevestiging sturen over het bedrag van de terugkerende betalingsopdracht dat uitdrukkelijk door u is goedgekeurd, de datum van de eerste terugkerende betalingsopdracht, de Externe instelling die voor de terugkerende betalingsopdracht is gekozen en een uniek referentienummer.

Brite stuurt de informatie door om de geldoverschrijving uit te voeren via een gebruikersinterface naar een overeenkomstige interface met uw Externe instelling via een beveiligde verbinding. Alle communicatie die wordt overgedragen bij het gebruik van de betalingsinitiatiedienst is versleuteld en uw inloggegevens worden niet bewaard door Brite, maar alleen doorgestuurd naar een overeenkomstige interface bij de door u gekozen Externe instelling. 

Door gebruik te maken van de dienst van Brite, stemt u ermee in dat uw accountinformatie tot 180 dagen toegankelijk is voor Brite zonder uw voorafgaande verificatie. Dit betekent dat als u de betalingsinitiatiedienst of de rekeninginformatiedienst binnen deze 180 dagen na uw eerste gebruik gebruikt, u zonder voorafgaande verificatie op de stap voor het selecteren van een rekening terechtkomt. Alle betalingsinitiaties worden echter uitdrukkelijk goedgekeurd met behulp van een lokaal beschikbare e-identificatiemethode. Indien u het er niet mee eens bent dat Brite deze toegang heeft, kunt u uw browsegeschiedenis wissen of cookies uitschakelen in uw browserinstellingen op het door u gebruikte apparaat. 

7.7 Wanneer een betalingsopdracht wordt geacht te zijn ontvangen

Als u de betaalopdracht tijdens een bankwerkdag heeft goedgekeurd, wordt de betaalopdracht op die dag door Brite ontvangen en door u goedgekeurd. Indien u de betalingsopdracht heeft goedgekeurd op een dag die geen bankwerkdag is, wordt deze geacht door Brite te zijn ontvangen en door u te zijn goedgekeurd op de eerstvolgende bankwerkdag. 

‘Bankwerkdag’ betekent een dag waarop de Externe instelling in het algemeen open is voor zaken in de respectievelijke landen waar uw bankrekening of de bankrekeningen van Brite zich bevinden en die gebruikt worden voor de Dienst.

7.8 Terugroeping van een betalingsopdracht

Een betalingsopdracht die door u is geïnitieerd, kan niet meer worden teruggeroepen nadat deze door ons is ontvangen. De toestemming voor de betalingsopdracht wordt geacht door u te zijn gegeven wanneer u alle kenmerken van het verzoek om een betalingsopdracht (bijv. het bedrag van de betalingsopdracht en de rekening die gedebiteerd moet worden) bij de Externe Instelling valideert volgens de door de Externe instelling geïmplementeerde procedure.

7.9 Maximale uitvoeringstijd voor een transactie

De periode die nodig is voor de uitvoering van de betaling hangt af van de huidige uitvoeringstijd van de Externe instelling. De tijd voor de uitvoering van de betaling (d.w.z. vanaf het moment dat de eindgebruiker de transactie initieert totdat het geld de rekening van de verzender heeft verlaten) is normaal gesproken nooit meer dan vijf minuten.

U ontvangt een bevestiging van de succesvolle initiatie van de betalingsopdracht door Brite, inclusief informatie over de transactiereferentie en de belangrijkste kenmerken die daarbij horen (bijv. het transactiebedrag). Als de initiatie mislukt, zal Brite u op de hoogte stellen van de weigering om de transactie te initiëren, evenals de reden voor de weigering, tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg sectie 8 voor een overzicht van de redenen waarom een transactie kan worden geweigerd.

7.10 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een betalingsopdracht

U bent ervoor verantwoordelijk dat de informatie die u invult voor de uitvoering van de betalingsopdracht correct is en dat er voldoende geld op de betreffende rekening staat.

Als u een betalingsopdracht hebt goedgekeurd in overeenstemming met de Algemene voorwaarden, is Brite verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de betalingsinitiatie. 

Indien een betalingsopdracht niet of op gebrekkige wijze is uitgevoerd, en deze onvolkomenheden zijn veroorzaakt door Brite, is Brite tegenover u als gebruiker aansprakelijk. Brite zal, op uw verzoek, proberen om de betalingsopdracht zo snel mogelijk te traceren en u op de hoogte te stellen van het resultaat. Brite is echter niet verantwoordelijk zoals uiteengezet in dit artikel als aan een van de in artikel 14 gespecificeerde omstandigheden wordt voldaan.

Brite is tegenover u aansprakelijk voor eventuele kosten en eventuele rente die u moet betalen omdat een betalingsopdracht niet of onvoldoende is uitgevoerd indien deze onvolkomenheden door Brite zijn veroorzaakt. 

7.11 Onjuist uitgevoerde betalingsopdrachten

Als u ontdekt dat een betaling op een onjuiste manier is uitgevoerd, bent u er verantwoordelijk voor om dit zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de eventueel door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen, te melden aan de Externe instelling voor de rekening waarvan de betaling is verricht, in overeenstemming met de instructies van de Externe instelling. Als u dit niet doet, kunt u aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs als dit niet uw bedoeling was. 

Hetzelfde geldt als de Externe instelling voor de rekening waarvan de betaling is gedaan, u informatie heeft verstrekt over het feit dat er een transactie is verricht, of deze informatie op een andere manier beschikbaar heeft gesteld, en u de fout niet binnen dertien (13) maanden vanaf het moment dat het bedrag van de rekening is afgeschreven, aan de Externe instelling heeft gemeld. 

7.12 Ongeautoriseerde transacties

Als u vermoedt dat er een betaling is gedaan zonder uw goedkeuring, bent u verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk melden hiervan, met inachtneming van de tijdsvereisten die zijn voorgeschreven onder de toepasselijke wetgeving, vanaf het moment dat u zich hiervan bewust werd. U dient dit te melden aan de Externe instelling voor de rekening van waaruit de betaling is gedaan in overeenstemming met de instructies van die Externe instelling.

7.11.1. Als het mogelijk was om ongeautoriseerde transacties uit te voeren omdat u uw inloggegevens voor uw account en/of uw technische apparatuur niet beschermde, bent u verantwoordelijk voor het bedrag, zij het voor niet meer dan 400 SEK, 50 EUR, 375 DKK of een ander bedrag dat in de verplichte wetgeving voor consumentenbescherming is vastgelegd.

7.11.2 Als het mogelijk was om ongeoorloofde transacties uit te voeren omdat u een van de in de paragrafen 5.1 – 5.3 uiteengezette verplichtingen hebt geschonden door grove nalatigheid, bent u verantwoordelijk voor het volledige bedrag of tot het bedrag dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

7.11.3 Houd er rekening mee dat u volgens de Zweedse wetgeving, in het geval u een consument bent, verantwoordelijk bent voor het gehele bedrag, maar voor niet meer dan SEK 12.000 als aan de omstandigheden in paragraaf 7.11.2 wordt voldaan. 

7.11.4 Houd er rekening mee dat u volgens de Deense wetgeving, in het geval u een consument bent, verantwoordelijk bent voor het volledige bedrag, maar voor niet meer dan DKK 8.000 als aan de omstandigheden in paragraaf 7.11.2 wordt voldaan. 

7.11.5 U bent echter onder de Zweedse en Deense wetgeving verantwoordelijk voor het gehele bedrag als het mogelijk was om ongeoorloofde transacties uit te voeren, omdat u een van de in paragraaf 5.1 – 5.3 uiteengezette verplichtingen hebt geschonden door met opzet op een bijzonder laakbare manier te handelen.

Ongeacht de bovenstaande bepalingen bent u niet verantwoordelijk voor bedragen die in rekening worden gebracht op de rekening nadat u hebt gemeld dat de Dienst moet worden geblokkeerd. U bent evenmin verantwoordelijk voor bedragen die van de rekening zijn afgeschreven als er sterke klantverificatie (d.w.z. een beveiligingsniveau dat sterker is dan alleen een gebruikersnaam en wachtwoord) werd gebruikt toen de ongeautoriseerde transactie werd geïnitieerd, behalve als u uw inloggegevens voor uw account en/of uw technische apparatuur niet voldoende hebt beveiligd. De bepalingen van deze paragraaf zijn echter niet van toepassing als u de ongeoorloofde transacties hebt veroorzaakt of eraan hebt bijgedragen door misleidend gedrag.

Niettegenstaande het bovenstaande bent u aansprakelijk voor het gehele bedrag indien u de Externe instelling niet zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven tijd, nadat u van de ongeautoriseerde transacties op de hoogte bent gesteld, of uiterlijk binnen dertien (13) maanden nadat de bedragen van de rekening zijn afgeschreven, van deze transacties op de hoogte heeft gesteld.

8. Niet-beschikbaarheid, afwijzing en blokkering van de Dienst 

Onder bepaalde omstandigheden kan Brite niet in staat zijn om u de Service te verlenen als gevolg van de volgende redenen: 

 1. technische problemen aan de zijde van de Externe instelling of het uitvallen van de Externe instelling voor onderhoud; 
 2. u klant bent geen van de specifieke Externe instelling; 
 3. u heeft bij de Externe instelling onvoldoende middelen; 
 4. uw sessie is verlopen; 
 5. uw inloggegevens zijn afgewezen door de Externe instelling; 
 6. uw account is geblokkeerd bij uw Externe instelling; 
 7. het transactiebedrag overschrijdt de limiet die u momenteel hebt ingesteld bij uw Externe instelling; 
 8. uw e-identificatie is onjuist geïnstalleerd of andere technische configuraties ontbreken bij uw Externe instelling; 
 9. u mist een overeenkomst voor internetbankieren met de specifieke Externe instelling;
 10. uw Externe instelling vereist dat u uw contactgegevens bijwerkt; 
 11. u heeft al uw sleutelcodes uitgegeven; 
 12. u bent niet gemachtigd om toestemming te geven vanwege wettelijke beperkingen; of 
 13. er waren te veel gelijktijdige identificatie- of bevestigingspogingen.

Wij kunnen uw toegang tot onze Service blokkeren, opschorten of anderszins beperken, inclusief een transactie weigeren, en/of deze Algemene voorwaarden beëindigen, wanneer wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om de volgende redenen:

 1. ter voorkoming van fraude;
 2. als we reden hebben om aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij het witwassen van geld, terrorismefinanciering of andere criminele activiteiten;
 3. om ons te beschermen tegen enig juridisch of regelgevend risico;
 4. wanneer we redelijkerwijs vermoeden, of weten dat u deze Algemene voorwaarden in een wezenlijk opzicht hebt geschonden;
 5. als we rechtstreeks een vrijwillig verzoek van u of een persoon die u hebt gemachtigd om u te blokkeren voor de Dienst hebben ontvangen; 
 6. indien u jonger bent dan de leeftijd die wij of de Handelaar vereisen voor het gebruik van de Dienst; of
 7. wanneer en voor zover dit nodig is om technische redenen, inclusief wanneer dit nodig is om de veiligheid van communicatiekanalen, apparatuur of informatie te garanderen. 

Wij zullen u op de hoogte stellen van blokkering, opschorting of beperking, tenzij de toepasselijke wetgeving ons verbiedt dit te doen. 

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via support@britepayments.com als u vragen hebt over uw gebruik van onze Dienst of als u een onbeschikbaarheid, blokkering of afwijzing hebt ervaren bij het gebruik van de Dienst. 

Houd er rekening mee dat onze beslissing om te blokkeren en om enige andere actie te ondernemen onder deze Algemene voorwaarden, ongeacht of deze uw toegang tot onze Dienst beperken of uitbreiden, gebaseerd kan zijn op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons risicobeheer en de bescherming van Brite, onze klanten en/of dienstverleners. We kunnen ook worden beperkt door regelgeving of overheidsinstanties om bepaalde informatie over dergelijke beslissingen aan u bekend te maken. 

9. Kosten

De Service is voor u als gebruiker gratis. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten bij het gebruik van de Dienst binnen en buiten het land waarin u de Dienst hebt gebruikt, in die zin dat u mogelijk kunt oplopen van andere partijen dan Brite, zoals bankkosten en kosten voor dataverkeer.

10. Beschikbaarheid van de Dienst

Brite garandeert de beschikbaarheid van de Dienst niet. Brite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verliezen indien de Service uitvalt, indien de Service niet functioneert zoals bedoeld of verwacht of indien informatie in de rekeninginformatiedienst niet correct is.

11. Wijzigingen en veranderingen

We kunnen deze Algemene voorwaarden wijzigen, verwijderen of aanvullen en elke functie of aspect van de Dienst wijzigen, verwijderen, beëindigen of beperkingen opleggen om de volgende redenen:

 • om te voldoen aan wettelijke, financiële en regelgevende vereisten;
 • om een verandering in de marktomstandigheden of de totale kosten van het leveren van de Dienst aan u weer te geven;
 • om een verandering in technologie te weerspiegelen of om een verandering in de ontwikkeling van onze Service te dekken;
 • om de Algemene voorwaarden duidelijker te maken; of
 • als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een geldige reden is om een wijziging aan te brengen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Brite het recht om wijzigingen in de Dienst of de manier waarop de Dienst wordt geleverd zonder voorafgaande informatie door te voeren en dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, mits dergelijke wijzigingen uw rechten niet verminderen of uw verantwoordelijkheden vergroten.

Als deze Algemene voorwaarden een Raamovereenkomst vormen, worden de gewijzigde Algemene voorwaarden niet eerder van kracht dan twee (2) maanden nadat u op de hoogte bent gesteld van de gewijzigde voorwaarden. Door onze Dienst te blijven gebruiken nadat eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen. Elke noodzakelijke bewerking, inclusief voor typografische of berekeningsfouten of andere voor de hand liggende fouten, vormt geen wijziging van de Algemene voorwaarden.

Als u het niet eens bent met de gewijzigde voorwaarden, kunt u deze Algemene voorwaarden op elk moment met onmiddellijke ingang en kosteloos beëindigen voordat de wijziging van kracht wordt door contact met ons op te nemen via support@britepayments.com.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid dat beschikbaar is op https://assets.britepayments.com/terms/se/sv/Privacy_Policy.pdf om meer inzicht te krijgen in onze inzet om uw privacy te behouden, evenals ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens. 

13. Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Brite is onderworpen aan een verplichting tot beroepsgeheim (onderhevig aan eventuele wettelijke of regelgevende uitzonderingen). Het beroepsgeheim kan echter niet worden ingeroepen tegen bepaalde autoriteiten, met name bevoegde belasting- en douaneautoriteiten, en de gerechtelijke autoriteiten die in het kader van een strafprocedure optreden. 

Het beroepsgeheim verhindert Brite niet om informatie te verstrekken aan derden met het oog op bepaalde activiteiten, en aan derden waarmee Brite dienstverleningscontracten heeft afgesloten om belangrijke operationele functies aan hen toe te vertrouwen. In dit verband zijn personen die informatie ontvangen die onder het beroepsgeheim valt, verplicht deze vertrouwelijk te houden, behalve wanneer de bovengenoemde wettelijke vrijstellingen van toepassing zijn.

14. Beperking van aansprakelijkheid 

Brite is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van Zweedse of buitenlandse toepasselijke wetgeving, de acties van Zweedse of buitenlandse bevoegde overheidsinstanties, oorlogshandelingen, stakingen, blokkades, boycots, uitsluitingen of andere soortgelijke omstandigheden. Het voorbehoud met betrekking tot staking, blokkade, boycot en uitsluiting is ook van toepassing als Brite zelf het onderwerp is van dergelijke industriële actie of deze uitvoert.

Brite is niet aansprakelijk voor schade die ook is ontstaan in andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen in het geval dat het handelen van Brite als met de nodige voorzichtigheid moet worden beschouwd. Brite is niet verantwoordelijk voor indirect verlies, tenzij het verlies is veroorzaakt door grove nalatigheid van Brite voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

In aanvulling op het bepaalde in het eerste en tweede lid is Brite niet aansprakelijk in gevallen van ongebruikelijke of onvoorspelbare omstandigheden waarover Brite geen controle heeft en waarvan de gevolgen voor Brite onmogelijk waren om af te wenden ondanks alle inspanningen, tenzij en voor zover verboden door het toepasselijke recht. Brite is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een externe oorzaak die geen verband houdt met de levering van de Dienst, die niet toe te schrijven is aan Brite en onafhankelijk is van Brite, noch is de aansprakelijkheid voor de uitvoering van de Dienst ontstaan wanneer Brite, of wanneer de door Brite ingeschakelde partij, heeft gehandeld in overeenstemming met de Zweedse of EU-wetgeving, tenzij en voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Brite is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de volgende gevallen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

 • elke fout, elk misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst of elke niet-naleving van de huidige Algemene voorwaarden door u;
 • het falen van een van de externe entiteiten die betrokken zijn bij de betalingsketen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsservers en -systemen, bankverificatie- en verificatiesystemen, SEPA-overboekingssystemen van de betalingsdienstaanbieders, interbancaire overboekingssystemen, elektronisch geld en verwerkingssystemen voor betalingsstromen;
 • een storing van het internet, het telecommunicatienetwerk of het elektriciteitsnetwerk, tenzij deze storingen aan Brite kunnen worden toegeschreven;
 • een storing in verband met de website van Brite en/of haar informatiesystemen;
 • een storing of een onderbreking van de door Externe instellingen beschikbaar gestelde API’s, welke buiten de controle van Brite vallen;
 • de mededeling door de Externe instelling van een foutieve betalingsstatus of een inconsistentie tussen de door de Externe instelling meegedeelde betalingsstatus en de vereffening van de betaling;
 • weigering van de betalingstransactie door de Externe instelling, ook als de door deze instelling toegepaste limieten worden overschreden;
 • phishing (diefstal van gepersonaliseerde beveiligingsgegevens, enz.) of een compromittering van de gegevens die niet toe te schrijven is aan Brite;
 • het doorgeven van onjuiste informatie door u, de Handelaar of de Externe instelling, inclusief met betrekking tot documenten en bewijzen die door Brite worden opgevraagd in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; en/of
 • in geval van overmacht. Dit omvat natuurrampen, branden, interne en externe stakingen, pech, tekorten, oorlog, stroomuitval, storingen in telecommunicatienetwerken, verlies van internetverbinding als gevolg van openbare of particuliere exploitanten en in het algemeen elk geval buiten de controle van Brite en waardoor het onmogelijk is om aan deze algemene voorwaarden te voldoen;

Indien Brite verhinderd wordt om betaling uit te voeren of een andere actie te ondernemen als gevolg van een in het eerste lid genoemde omstandigheid, kan de actie worden uitgesteld tot het moment dat de belemmering is weggenomen. In geval van vertraging in de betaling zal Brite rente betalen volgens de rentevoet die van toepassing is op de vervaldag van de betaling, mits rente is beloofd. Indien geen rente is toegezegd, is Brite niet gehouden rente te betalen tegen een hogere rentevoet dan de toepasselijke referentierentevoet die van tijd tot tijd door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt vastgesteld. 

Indien Brite als gevolg van een in het eerste lid omschreven omstandigheid verhinderd is betaling te ontvangen, heeft Brite voor de duur van de verhindering slechts recht op rente zoals bepaald in de op de vervaldag geldende voorwaarden.

Aankopen van goederen, diensten, digitale inhoud of dergelijke in combinatie met het gebruik van de Payment Initiation Service worden gereguleerd door de algemene voorwaarden van de Handelaren en vallen buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u ook de algemene voorwaarden van Handelaar leest. Brite is niet aansprakelijk voor wat u hebt gekocht of voor de handelingen of nalatigheden van handelaar. De Dienst wordt dus door Brite verleend onafhankelijk van diensten en/of goederen die u van uw Handelaar afneemt en de Handelaar speelt geen rol bij het verlenen van de betalingsinitiatiedienst of bij de rekeninginformatiedienst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle garanties uit.

15. Beveiliging 

Brite implementeert passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de industrienormen en die een beveiligingsniveau garanderen dat is afgestemd op de risico’s die zijn verbonden aan de uitgevoerde activiteit, en verbindt zich ertoe deze te handhaven.

U verbindt zich ertoe om:

 • geen handelingen te verrichten die de beveiliging van de informatiesystemen van Brite in gevaar kunnen brengen en niet te proberen de beveiligingsmaatregelen of andere beperkingen van de Service te omzeilen; en
 • de Externe instelling onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van vermoedelijke frauduleuze toegang tot of gebruik van uw account of enige gebeurtenis die kan leiden tot dergelijk frauduleus en/of ongeautoriseerd gebruik van de Service, maar niet beperkt tot verlies, diefstal, onopzettelijke openbaarmaking, verduistering of enige vorm van compromittering van uw account identificatiegegevens en andere gegevens of een ongeautoriseerde handeling.

U blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens en de apparatuur en software die u gebruikt om de Service te gebruiken, evenals voor de implementatie en het onderhoud van passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om deze te beschermen (back-up, updates, wachtwoordbeveiliging). U blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van uw gegevens in het geval u deze exporteert en opslaat op externe ondersteuning.

16. Due diligence klant

Brite heeft het recht en kan de verplichting hebben om gegevens over u en uw betalingstransacties te verwerken in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake het witwassen van geld en het bevriezen van activa. Brite is gerechtigd betalingstransacties te blokkeren of andere maatregelen te nemen met betrekking tot de transactie of u indien Brite niet aan haar verplichtingen kan voldoen in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake het witwassen van geld, due diligence van klanten en voorschriften voor het bevriezen van activa. Het kan ons verboden zijn om u op de hoogte te stellen van een dergelijk blok volgens de toepasselijke wetgeving. 

17. Toewijzing

U mag geen rechten of verplichtingen die u volgens de Algemene voorwaarden hebt toewijzen of overdragen. 

Brite is gerechtigd haar rechten en verplichtingen volgens de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, echter op voorwaarde dat een dergelijke overdracht of overgang niet in uw nadeel is en geen wijziging brengt in de rechten en verplichtingen die u volgens de Algemene voorwaarden heeft.

18. Recht op terugtrekking

Als we een Raamovereenkomst zijn aangegaan, hebt u het recht om deze Algemene voorwaarden zonder opgaaf van reden en zonder boete binnen veertien (14) dagen na uw gebruik van de Service op te zeggen. Neem contact met ons op via support@britepayments.com als u gebruik wilt maken van uw recht om u terug te trekken uit deze Algemene voorwaarden. 

18. Termijn en beëindiging 

Op voorwaarde dat u geen Raamovereenkomst met ons bent aangegaan, dient u telkens wanneer u de Service gebruikt, de huidige versie van de Algemene voorwaarden goed te keuren en daarmee een nieuw contract met ons aan te gaan, en worden de Algemene voorwaarden beëindigd zodra wij de door u gevraagde Service hebben uitgevoerd.

Als we een Raamovereenkomst zijn aangegaan, blijven deze Algemene voorwaarden van kracht voor een periode van 365 dagen volgend op de dag waarop de Dienst voor het laatst op uw verzoek is uitgevoerd. 

U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen door contact met ons op te nemen via support@britepayments.com. 

Overeenkomsten die een Raamovereenkomst zijn, kunnen door ons ook worden beëindigd met een opzegtermijn van twee (2) maanden. We kunnen deze Algemene voorwaarden ook met onmiddellijke ingang beëindigen als u de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden wezenlijk hebt geschonden.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht in overeenstemming met de voorwaarden ervan, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid in geen geval de toepasselijkheid van andere bepalingen hieronder beïnvloeden, welke andere bepalingen volledig van kracht blijven.

Ons verzuim om te handelen met betrekking tot een schending van een van uw verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden door u of anderen doet geen afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.

20. Klachten

Als u ontevreden bent over de afhandeling van de Dienst door Brite, kunt u uw klacht en elke claim voor compensatie indienen bij Brite via e-mail op complaints@britepayments.com zodra u zich bewust wordt van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

Als u woonachtig bent in Zweden en gebruik hebt gemaakt van onze Dienst in Zweden, kunt u de National Board for Consumer Disputes raadplegen op www.arn.se of de National Board for Consumer Disputes (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Aanvragen bij de Board moeten schriftelijk worden ingediend. Er gelden bepaalde waarde- en tijdslimieten voor de Board om de zaak in overweging te kunnen nemen. 

Als u woonachtig bent en gebruik hebt gemaakt van onze Service in een van de hieronder vermelde rechtsgebieden, neem dan als u een klacht hebt contact op met de bevoegde instanties waarnaar hieronder wordt verwezen:

Woonachtig in en maakte gebruik van de Service in:Bevoegde instantie voor uw klacht:
LitouwenBank of Lithuania 
website: www.lb.lt
per e-mail via: info@lb.lt
per post naar het volgende adres: 
Tororiu g. 4, LT-01121 Vilnius
LetlandThe Consumer Rights Protection Centre 
website: www.ptac.gov.lv
per e-mail via: pasts@ptac.gov.lv
per post naar het volgende adres: 
Brivibas straat 55, Riga, LV-1010


The Ombudsman of the Finance Latvia Association
website: www.financelatvia.eu
per e-mail via: ombuds@financelatvia.eu
per post naar het volgende adres: 
Businesscenter “VERDE”
Roberta Hirsa Street 1, Riga
LV-1045
BelgiëOmbudsfin
website: 
https://www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint/
per e-mail via: ombudsman@ombudsfin.be of 
per post naar het volgende adres: 


North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, nr. 8, bte. 2
DenemarkenThe Danish Consumer Ombudsman (DCO)
website: www.forbrugerombudsmanden.dk
per e-mail via: fo@forbrugerombudsmanden.dk
per post naar het volgende adres: 
Danish Consumer Ombudsman
Carl Jacobsens Vej 35
DK – 2500 Valby


(De DCO is bevoegd als u gebruik heeft gemaakt van de Service (in DKK) met betrekking tot een van Brite’s handelaren die gevestigd zijn in Denemarken of die haar producten/diensten aan u als Deense consument heeft verkocht).

U kunt ook het onlineplatform van de EU voor het oplossen van conflicten raadplegen: www.ec.europa.eu/odr/. Hoewel u het online platform gebruikt voor het melden van uw geschil of klacht met Brite, wordt de zaak voor een beslissing doorgestuurd naar de National Board for Consumer Disputes. Meer informatie over online geschillenbeslechting is beschikbaar op www.konsumenteuropa.se.

21. Intellectueel eigendom 

Brite bezit alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) in en op de Service, onze website en technologie. Als u ervoor kiest om ons feedback of suggesties te geven over enig onderdeel van onze Dienst, website of technologie, kunnen we dat zonder beperkingen gebruiken.

22. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Geschillen als gevolg van de Algemene voorwaarden zullen worden beslecht door een algemene rechtbank in Zweden die het Zweedse recht toepast. Als u een overeenkomst met ons aangaat als consument, beperkt dit uw rechten onder verplichte wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming niet en kunt u een procedure aanspannen bij de rechtbanken van de plaats waar u woonachtig bent.